חוות דעת פסיכיאטרית ורב מקצועית בשירות הסנגור

חוות הדעת הפסיכיאטריות או חוות הדעת הפסיכוסוציאליות הנערכת במרכזנו מאפשרות לסנגור להביא בפני בית המשפט תמונה רחבה ומעמיקה המתייחסת למכלול קשייו של הלקוח שלו. מגמה זו קיימת לא רק בקרב עורכי דין פרטיים אלא גם בקרב הסנגוריה הציבורית ומשקפת את ההכרה כי שילוב אנשי צוות נוספים מתחומי התמחות שונים יכולה לסייע בעבודת ההגנה על הלקוח. חוות דעת הינה חיונית ובעלת משקל רב בעיקר בהתייחס לנאשמים שלרוב הינם ללא רקע פלילי ושביצוע העברה משקף קשיים מתחומים שונים. חוות הדעת מסייעת לסניגור לייצג טוב יותר את הלקוח בערכאות שיפוטיות שונות (דיון בשאלת הליך המעצר או בשלב הטיעונים לעונש וכד'). ההנחה היא כי באמצעות חוות דעת מעמיקה ומקיפה אודות החשוד או הנאשם המתייחסת למכלול קשייו ולנסיבות מעורבותו בפלילים יוכל השופט להכירו טוב יותר ולקבל החלטות שיפוטיות בהתאם לנתונים המוצגים בפניו.

חוות הדעת כוללת התייחסות למעגלי חייו של מבצע העברה, משפחת מוצאו (הורים אחים ואחיות), אופן גדילתו מילדות, לימודיו, שירותו הצבאי, עיסוקו המקצועי וכדומה. כך לדוגמא, בעברות מתחום אלימות במשפחה, ישנה התייחסות המפרטת לעומק את מערכת היחסים בין בני הזוג (וזאת בהסתמך גם על פגישה עם בת/בן הזוג במידה והדבר מתאפשר). בפגישות נערך אבחון מעמיק ומקיף לגבי הנסיבות שהובילו להסתבכות בפלילים ובהתאם לכך מגובשת תוכנית טיפול המתואמת לצרכיו. במידת הצורך ניתן לגבש חוות דעת משולבת בה מעורבים מספר אנשי מקצוע (לדוגמא עובד סוציאלי הסוקר את הפן הפסיכוסוציאלי ופסיכיאטר מומחה המתייחס לקשיים ואבחנות נפשיות).